GTSPEC Rear Strut Brace - Honda Civic EK / EG

GTSPEC Type F Rear Strut Brace For EK / EG

Available For:
1994 ~ 2001 Integra
1992 ~ 2000 Civic EK/EG
Part #: GTS-SUS-1163
$161.00