GTSPEC Rear Strut Brace - Honda Civic EK / EG

GTSPEC Type F Rear Strut Brace For EK / EG

Available For:
1994 ~ 2001 Integra
1992 ~ 1995 Civic 3Dr
1992 ~ 1995 Civic 4Dr Sedan
1996 ~ 2000 Civic 3Dr
1996 ~ 2000 4Dr Sedan
1992 ~ 1995 Civic Coupe
1996 ~ 2000 Civic Coupe
Part #: GTS-SUS-1163
$161.00